Tin tức

Hướng dẫn nâng cấp item +0 đến +13

 

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ITEM TỪ  +1 ĐẾN +13

Nâng cấp item từ lv0 đến lv6

 

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
+0 lên +1 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5

 

Nâng cấp item từ lv7 đến lv9

 

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
+6 lên +7 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0

 

Nâng cấp item từ +9 đến +13

 

Cấp độ Số lượng Bless cần Số lượng Soul cần Số lượng Chao cần Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
+9 lên +10 50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  )
+10 lên +11 50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  )
+11 lên +12 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  )
+12 lên +13 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  )

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)

- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"

- Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"